Biodiversitate

biodiversitateÎn spaţiul rural al munţilor Vrancei sunt prezente numeroase habitate forestiere compacte şi inaccesibile, populate de carnivorele mari (urs, lup, râs), constituindu-se în al doilea areal ca mărime din ţară după densitatea exemplarelor. Aceste specii de interes major în Uniunea Europeană sunt protejate cu finanţări prin diferite programe sau cu ajutorul siturilor de protecţie avifaunistică. Ariile protejate susţin menţinerea integralităţii a 14 habitate de interes comunitar şi a unor specii şi monumente ale naturii cum ar fi: pisica salbatică, vidra, papucul doamnei, tisa. Cele mai multe habitate s-au identificat în zona noastră de interes, care cuprinde zona montană şi cea subcarpatică, în lungul cursurilor de apă şi a sectoarelor nisipoase şi conţin: Salix alba şi Populus alba, Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion. Flora spontană a spaţiului putnean cuprinde peste 1300 specii şi aproximativ 100 subspecii de plante superioare. Amintim aici 35 ferigi, 9 gimnosperme şi 1332 angiosperme.

Fauna este tot atât de bogată sub aspectul numărului şi varietăţii speciilor, de la lumea maruntă a insectelor până la cea a păsărilor şi animalelor. Ursul, cerbul, lupul, râsul, mistreţul, iepurele, popândăul, veveriţa, capra neagră, dar şi şopârla de munte, salamandra, termitele sau vipera reprezintă doar o mică parte din fauna spaţiului vrâncean. De asemenea, fauna piscicolă este foarte bine reprezentată aici prin: păstrăv, lipan, clean etc. Relieful dispus în trepte de la cele mai mici altitudini pâna la cele muntoase determină condiţii de climă variate, solul şi vegetaţia determinând existenţa unor tipuri de habitate diferite ce aparţin unui număr de trei bioregiuni şi unei diversităţi biologice remarcabile.